MaB Languages

MaB Languages dona resposta la formació de llengües estrangeres a nens, joves i adults, d'una manera efectiva gràcies a l'experiència i formació del nostre equip. Per aconseguir aquesta fita, posem a la seva disposició productes dirigits a Particulars, Empreses, CEIPs i IESs. Tots ells segueixen un enfocament d'aprenentatge anomenat CLIL (Content and Learning Integrated Learning).

Informació general

Els continguts en el cas dels alumnes en edat escolar estan inclosos en la programació curricular dels seus estudis (infantil, primària i secundària). Oferim classes en grup de màxim 10 alumnes agrupats per cicle des de P3 fins a 6è de primària.

A partir de 1r de l’ESO, els grups es formen segons el nivell de la llengua estrangera que es vulgui estudiar. Per a determinar-lo, l’alumne ha de fer una prova de nivell totalment gratuïta.

També oferim classes privades d’un, dos o tres alumnes, al nostre centre o a domicili per a alumnes de totes les edats i necessitats. Els objectius s’estableixen en conjunt per a assolir-los amb èxit.

Oferim classes extraescolars de llengua estrangera als centres educatius tant a l’hora del migdia com a la tarda un cop s’ha acabat l’horari lectiu, directament amb el centre, l’AFA o empresa d’extraescolars.

Els nostres serveis a empreses s’adapten a la necessitat particular de cada entitat (màrqueting, atenció al client, nivell de competència específic, traduccions, assessoria lingüística, etc.), programant els nostres cursos a mida..

Parlem-hi

Coneix els nostres principis pedagògics, objectius i metodologia...

Principis pedagògics

Coeducació

Treballem la coeducació com a eina que afavoreixi en els nens/es un estil de vida sense rols sexistes.

Esperit Crític

S’estimularà la reflexió sobre les coses que fem i sobre les coses que passen al nostre entorn, potenciant a l’hora la capacitat de proposar i gestionar accions alternatives per millorar, individualment i col·lectivament.

Corresponsabilitat

Mitjançant el diàleg i l’actitud dels monitors/res, motivarem en els infants el principi de la corresponsabilitat. Cal que els infants se sentin part responsable (sempre respectant els rols de cadascú) del bon desenvolupament de l’activitat, col·laborant per tant en la preparació, en el desenvolupament i en la valoració i recollida de les activitats.

Diversió

Pretenem que l’infant es diverteixi i que amb la seva implicació activa en el desenvolupament de les activitats i la vida quotidiana del casal i les colònies trobi un temps i un espai gratificant per ell.

Participació

Es potenciarà la participació dels infants en la preparació de les activitats i es valoraran les seves propostes mitjançant les assemblees.

Potencialitats

Tendirem a descobrir les capacitats actuals dels nens/es i es promocionarà que l’infant s’autovalori i valori als altres.

Grups d'edat

Tenint present les diferents capacitats físiques i psíquiques existents en les diverses edats, es treballarà, principalment, en grups d’edat. També hi haurà lloc per els grups naturals, els que es formen espontàniament, ja que aquests afavoreixen i faciliten la convivència i les relacions empàtiques.

Cooperació

Treballarem de manera cooperadora i estimularem les conductes solidàries i el mutu ajut, a més a més de la no competència.

Autonomia

Afavorirem que els nens/es desenvolupin les seves capacitats, potenciant la independència de l’adult i afavorint les conductes de mutu ajut.

Creativitat

Cercarem el desenvolupament de la creativitat personal i de la creativitat grupal com a lliure expressió.

Normativa

Es donarà a conèixer als infants una normativa bàsica i es complementarà amb les seves propostes. Cal fer veure als infants les possibles conseqüències de la transgressió de les normes: perills, molèsties als companys, dificultat en la convivència, desperfectes en les instal.lacions.

Objectius

Ambit Linguistic

 • Potenciar la producció oral de la llengua estrangera escollida.
 • Convertir la llengua estrangera en una eina de comunicació necessària per a realitzar les activitats programades.
 • Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge.

Ambit Personal

 • Desenvolupar la capacitat física i psicomotriu
 • Desenvolupar l’àmbit afectiu, per aconseguir un benestar emocional.
 • Optar per uns valor ètics, de convivència.
 • Treballar actituts positives respecte a l’higiene i la salut en general.
 • Potenciar l’adquisició dels hàbits que formen part del quotidià.
 • Potenciar la creativitat.
 • Tenir en compte les necessitats individuals.
 • Fomentar la participació.

Ambit Interpersonal

 • Saber compartir.
 • Respectar els/les companys/es.
 • Saber conviure en harmonia.
 • Integrar-se en un grup.
 • Tenir en compte les necessitats grupals.

Ambit Social

 • Viure la realitat de l’entorn social immediat i conviure-hi en harmonia.
 • Respectar el material i les diferents instal.lacions.
 • Afavorir la implicació dels pares, mares i tutors/res.

Ambit Ecòlogic

 • Conèixer la natura.
 • Tenir consciència dels problemes del medi ambient.
 • Saber viure en harmonia amb l’entorn natural.
 • Conèixer la natura.
 • Tenir consciència dels problemes del medi ambient.
 • Saber viure en harmonia amb l’entorn natural.

Metodologia

Metodologia

A MaB Languages treballem fent servir una metodologia activa i dinàmica, seguint un enfocament d’aprenentatge anomenat CLIL, en català, AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).

Tallers

Treballant mitjançant tallers de temàtica diversa i motivadora, aconseguint tant l’aprenentatge dels continguts d’aquests,com l’ús comunicatiu de la llegua estrangera.

Activitats

Programant activitats que fomentin la interactivitat i autonomia dels participants.

D’aquesta manera, aconseguim que els participants adquireixin nous coneixements intercurriculars, sent la llengua estrangera l’eina de comunicació i expressió.

Materials

Fent ús de recursos i materials diversos, incloent les TIC. D’aquesta manera, aconseguim que els participants adquireixin nous coneixements intercurriculars, sent la llengua estrangera l’eina de comunicació i expressió.

Grups Reduits

Amb grups reduïts, i així, incentivar la implicació dels alumnes i fer possible atendre els diferents estils d’aprenentatge.

D’aquesta manera, aconseguim que els participants adquireixin nous coneixements intercurriculars, sent la llengua estrangera l’eina de comunicació i expressió.

A Mab Languages impartim classes a...

Extraescolars d'idiomes

A partir de 3 i fins els 17 anys

Classes en grup o particulars, totes les edats

En les nostres instal·lacions o in-company

Young Learners (Starters, Movers, Flyers), PET (Preliminary), FCE (First), CAE (Advanced), CPE (Proficiency)…